Pripomienky k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok na roky 2017 – 2023

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne a páni poslanci!

Po preštudovaní aktualizovaného dokumentu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok na roky 2017 – 2023 (ďalej len PHSR), si Vám dovoľujeme predložiť naše pripomienky a návrhy. Uvítali by sme, keby sa tieto premietli do rozpočtu mesta na rok 2018, ktorý bude schvaľovaný začiatkom decembra tohto roku.

 Na úvod citujeme z PHSR:

2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Cyklistika v oblasti Pezinka nemá doposiaľ vytvorené vhodné podmienky. V súčasnosti existuje cyklistická trasa v súbehu s cestou II/502, v prepojení Pezinka cez miestnu časť Grinava a cyklochodník z Pezinka do Senca, ktorý bol otvorený 15.9.2004. V roku 2004 vyčlenila Nadácia Ekopolis Banská Bystrica finančné prostriedky na značenie cyklistickej trasy z Pezinka do Senca. K ďalším prispievateľom patrí Občianske združenie Karpaty, mesto Pezinok a Senec. Trasa vedie z Radničného námestia v Pezinku, okolo polikliniky cez železničné priecestie, okolo penziónu Kriser smerom na Vinárske závody. Pri potoku Mahulanka sa na úrovni železničnej stanice odbočuje doľava na poľnú cestu, ktorá cyklistov dovedie ku Galbovmu mlynu do Viničného. Z Viničného trasa vedie na okraj Šenkvického hája cez Svätý Martin do Senca. Dĺžka trate je 16 km a evidenčné číslo 8006.“

Tento text nie je nový, nachádzame ho doslovne v tom istom znení už v PHSR z roku 2007. V spomenutom dokumente sa plánovalo preinvestovať v rokoch 2008 – 2013 na „vybudovanie uceleného systému cyklistických chodníkov a zabezpečenie ich pravidelnej údržby20.000.000 Sk (cca. 664.658 €)“.

Žiaľ od roku 2007 nebol na území Pezinka vybudovaný žiaden nový cyklochodník, takže plány ostali len na papieri

V aktuálnom PHSR je na ten istý účel plánovaná investícia v sume:4.1.1.1: Vybudovať ucelený systém cyklistických chodníkov a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu. Reálne náklady spolu: 4.500.000 € z toho Národné zdroje 675.000 €, Zdroje EÚ (EŠIF) 3.825.000 €“ V PHSR sa však spomína jediný konkrétny projekt a to cyklochodník Pezinok – Limbach v sume cca. 800.000 €. Žiadne ďalšie plány, vízie, žiadna projektová ani prípravná dokumentácia. Keď si uvedomíme, že projekt cyklochodníka Pezinok – Limbach je na stole od roku 2014 a doteraz neboli predstavitelia mesta schopní podať žiadosť na jeho realizáciu, máme obavy, že plánovaných 4,5 mil € nebude reálne preinvestovaných. Naviac, prostriedky z fondov EU je možné čerpať len do roku 2020.

V roku 2017 malo mesto vyčlenených v rozpočte 15.000 € na cyklodopravu pričom nedokázalo predložiť ani jeden návrh, ako tieto prostriedky efektívne využiť. Naopak, naše konkrétne návrhy vytrvalo odmieta, čím dokazuje, že predstavitelia mesta nie sú absolútne pripravení riešiť cyklodopravu v meste.

PHSR vznikal v období od februára do septembra 2017. Napriek tomu, že predstavitelia mesta schválili vyznačenie troch nových cyklotrás, ktoré Cyklokoalícia Pezinok slávnostne otvárala 9. Septembra 2017, zmienka o týchto cyklotrasách sa do PHSR nedostala.

Pýtame sa preto, či je PHSR dokument samoúčelný, alebo má byť podkladom pre plánovanie v rozpočte mesta a následnú realizáciu?

Budeme v roku 2023 pri tvorbe nového PHSR znovu konštatovať že cyklistika nemá v Pezinku vhodné podmienky ?

Považujeme preto za nevyhnutné okamžite začať s prípravou a realizáciou konkrétnych projektov cyklochodníkov a cyklotrás v Pezinku. Za týmto účelom žiadame vyčleniť v rozpočte mesta na rok 2018 primeranú sumu na vypracovanie projektovej dokumentácie. Ďalej žiadame vytvoriť komisiu pre prípravu a realizáciu plánu budovania cyklochodníkov a dohľad nad plnením tohto cieľa.

Doprava v našom meste je jedným z najväčších problémov. Vo svojom volebnom programe ju mali všetci kandidáti na župana a pred každými komunálnymi voľbami ju sľubujú vyriešiť aj kandidáti na primátora. Cyklodoprava v kombinácii s hromadnou dopravou je reálnym, zdravým a lacným riešením pre dopravné zápchy v meste. Je to riešenie, ktoré chápe a podporuje celá Európska únia. Z programu IROP sa nám pomaly kráti šanca za málo vlastných peňazí budovať veľké projekty.

Pre inšpiráciu netreba chodiť ďaleko. Stačí sa pozrieť do susedných obcí ako Slovenský grob, Vajnory, či miest Malaciek alebo Trnava. Všade tam vznikajú nové cyklochodníky, ktoré významne dopĺňajú dopravný systém.

Konkrétne projekty, ktoré považujeme v rámci cyklodopravy za realizovateľné v zmysle PHSR:

  1. Cyklochodník[1] Pezinok – Slovenský Grob (cca. 3,5 km) a jeho napojenie do Sv. Jura (cca. 3 km) na vybudovaný cyklochodník JuRaVa. Trasa je pripravovaná ako Vinohradnícka cyklomagistrála a je súčasťou územného plánu BSK. Žiaľ, do územného plánu mesta Pezinok sa nedostala, čo treba riešiť čo najskôr jeho doplnením. (príloha č. 1)
  2. Cyklochodník v rámci Vinohradníckej Cyklomagistrály Pezinok – Vinosady (cca. 300 m). Trasa je vedená na pozemku mesta Pezinok. (príloha č. 2)
  3. Cyklookruh na Rozálke s využitím existujúcich komunikácií v celkovej dĺžke cca. 2 km (príloha č. 3)
  4. Cyklochodník Grinava – Sv. Jur v dĺžke cca. 500 m s napojením na existujúcu účelovú komunikáciu. (príloha č. 4)
  5. Cyklochodník pozdĺž potoka Saulak od sídliska Sever (resp. Od krížnej ul.) po kruhový objazd na sídlisku Juh (cca. 3 km)
  6. Riešenie cyklodopravy v meste vybudovaním (vyznačením) cyklokoridorov na ul. SNP, Trnavská, Suvorovova a ďalších.

Ďakujeme za pozornosť, ktorú ste našim návrhom venovali a veríme, že sa zasadíte o ich úspešnú realizáciu v čo najkratšom čase.

Držíme Vám k tomu palce.

 

V Pezinku, 25.11.2017                                                                                                        Cyklokoalícia Pezinok

[1] Portál intermodálnej dopravy

Prílohy nájdete tu.

Poznámka: Toto je aktualizovaná verzia listu, ktorý sme poslali 12.11.2017 poslankyniam a poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Ak máte záujem vidieť predchádzajúcu verziu, kontaktujte nás.